AV脥S LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'脷S DEL LLOC WEB
www.hostallalluna.es
I. INFORMACI脫 GENERAL
En compliment amb el deure d'informaci贸 que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i el Comer莽 Electr貌nic (LSSI-CE) de 11
de juliol, es faciliten a continuaci贸 les seg眉ents dades d'informaci贸 general d'aquest lloc web:
La titularitat d'aquest lloc web, www.hostallalluna.es, (en endavant, lloc web) l'ostenta: HOSTAL LA LLUNA D'ARENYS S.L., prove茂da de NIF: B64559941 i
inscrita en: Registre Mercantil de Barcelona amb les seg眉ents dades registrals: Tom 39772, Foli 125, Full B 354.663 inscripci贸 1, el representant 茅s: Jose
Antonio Luna Castellon, i dades del qual s贸n:
direcci贸:
carrer d'avall, 52
08350 Arenys de Mar
Barcelona
Tel猫fon de contacte: 937959788
Fax: INFO@HOSTALLALLUNA.ES
E-mail de contacte: info@hostallalluna.es
II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'脷S
L'objecte de les condicions: El lloc web
L'objecte de les presents Condicions Generals d'脷s (en endavant, Condicions) 茅s regular l'acc茅s i la utilitzaci贸 del Lloc Web. A l'efecte de les presents
Condicions s'entendr脿 com a lloc web: l'aparen莽a externa de les interf铆cies de pantalla, tant de forma est脿tica com de forma din脿mica, 茅s a dir, l'arbre de
navegaci贸, i tots els elements integrats tant en els interf铆cies de pantalla com a l'arbre de navegaci贸 (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o
PER MODIFICAR EL MODEL
Utilitza el formulari de l'esquerra per omplir el model.
recursos en l铆nia que, si s'escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).
Hostal La Lluna es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense av铆s previ, la presentaci贸 i configuraci贸 del Lloc Web i dels Continguts i
Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Hostal La Lluna pugui interrompre, desactivar i / o cancel路lar
qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc Web o l'acc茅s als mateixos.
L'acc茅s al Lloc Web per l'Usuari t茅 car脿cter lliure i, per regla general, 茅s gratu茂t sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestaci贸 per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de connexi贸 a trav茅s de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel prove茂dor d'acc茅s que hagi contractat el Usuari. La utilitzaci贸 d'algun dels continguts o serveis del lloc web podr脿 fer-se mitjan莽ant la subscripci贸 o registre previ de l'usuari. l'Usuari L'acc茅s, la navegaci贸 i 煤s del lloc web, aix铆 com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l'Usuari i Hostal La Lluna, com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condici贸 d'Usuari, per la que s'accepten, des que s'inicia la navegaci贸 pel lloc web, totes les Condicions aqu铆 establertes, aix铆 com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicaci贸 de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellev脿ncia de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web. El lloc web de Hostal La Lluna proporciona gran diversitat d'informaci贸, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un 煤s correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendr脿 a: Un 煤s de la informaci贸, Continguts i / o Serveis i dades ofertes per Hostal La Lluna sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre p煤blic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesi贸 dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Hostal La Lluna per a l'acc茅s a certs continguts o Serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l'Usuari notificar de forma immediata a Hostal La Lluna sobre qualsevol fet que permeti l'煤s indegut de la informaci贸 registrada en aquests formularis, com ara, per貌 no nom茅s, el robatori, p猫rdua, o l'acc茅s no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel路laci贸. Hostal La Lluna es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xen貌fobs, racistes, pornogr脿fics, spamming, que atemptin contra la joventut o la inf脿ncia, l'ordre o la seguretat p煤blica o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicaci贸. En qualsevol cas, Hostal La Lluna no ser脿 responsable de les opinions expressades pels Usuaris a trav茅s de comentaris o altres eines de blogging o de participaci贸 que hi pugui haver.
El fet d'accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relaci贸 de car脿cter comercial entre Hostal La Lluna i l'Usuari. L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jur铆dica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Hostal La Lluna no es dirigeix 鈥嬧媋 menors d'edat. Hostal La Lluna declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit. III. ACC脡S I NAVEGACI脫 AL LLOC WEB: EXCLUSI脫 DE GARANTIES I RESPONSABILITAT Hostal La Lluna no garanteix la continu茂tat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Hostal La Lluna far脿 tot el possible pel bon funcionament del lloc web, per貌, no es responsabilitza ni garanteix que l'acc茅s a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a trav茅s d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany al sistema inform脿tic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas Hostal La Lluna ser脿 responsable per les p猫rdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'acc茅s, navegaci贸 i l'煤s del Lloc Web, incloent, per貌 no limitant-se, als ocasionats als sistemes inform脿tics o els provocats per la introducci贸 de virus. Hostal La Lluna tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un 煤s inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin oc贸rrer. IV. POL脥TICA DE PRIVACITAT I PROTECCI脫 DE DADES Hostal La Lluna es compromet a adoptar les mesures t猫cniques i organitzatives necess脿ries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides. Lleis que incorpora aquesta pol铆tica de privacitat Aquesta pol铆tica de privacitat est脿 adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en mat猫ria de protecci贸 de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes seg眉ents: El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulaci贸 d'aquestes dades (RGPD). La Llei Org脿nica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecci贸 de Dades Personals i garantia dels drets digitals. El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Org脿nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci贸 de dades de car脿cter personal (RDLOPD).
La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i de Comer莽 Electr貌nic (LSSI-CE). Identitat del responsable del tractament de les dades personals El document es va redactant en funci贸 de les teves respostes: s'afegeixen o s'eliminen articles, es modifiquen par脿grafs, es canvien paraules ... En acabar, rebr脿s el document de forma immediata i gratu茂ta en els formats Word i PDF. Llavors podr脿s obrir el document Word per modificar-lo i tornar a utilitzar com i quan vulguis. OK El responsable del tractament de les dades personals recollides a Hostal La Lluna 茅s: HOSTAL LA LLUNA D'ARENYS S.L., prove茂da de NIF: B64559941 i inscrita en: Registre Mercantil de Barcelona amb les seg眉ents dades registrals: Tom 39772, Foli 125, Full B 354.663 inscripci贸 1, el representant 茅s: Jose Antonio Luna Castellon (en endavant, tamb茅 responsable del tractament). Les seves dades de contacte s贸n les seg眉ents: direcci贸: carrer d'avall, 52 08350 Arenys de Mar Barcelona Tel猫fon de contacte: 937959788 Fax: INFO@HOSTALLALLUNA.ES E-mail de contacte: info@hostallalluna.es Delegat de Protecci贸 de Dades (DPD) El Delegat de Protecci贸 de Dades (DPD, o DPO per les sigles en angl猫s) 茅s l'encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecci贸 de dades a la qual es troba subjecta Hostal La Lluna. L'usuari pot contactar amb el DPD designat pel Responsable del tractament utilitzant les dades de contacte: ________. Registre de dades de car脿cter personal Les dades personals recollides per Hostal La Lluna, mitjan莽ant els formularis facilitats a les seves p脿gines, seran introdu茂ts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Ag猫ncia de Protecci贸 de Dades que es pot
consultar al lloc web de l'Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Hostal La Lluna i l'Usuari o el manteniment de la relaci贸 que s'estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol路licitud o consulta del mateix. Principis aplicables al tractament de les dades personals El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetr脿 als seg眉ents principis recollits en l'article 5 del RGPD: Principi de licitud, lleialtat i transpar猫ncia: es requerir脿 en tot moment el consentiment de l'Usuari pr猫via informaci贸 completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals. Principi de limitaci贸 de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, expl铆cits i leg铆tims. Principi de minimitzaci贸 de dades: les dades personals recollides seran 煤nicament les estrictament necess脿ries en relaci贸 amb els fins per als quals s贸n tractats. Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats. Principi de limitaci贸 del termini de conservaci贸: les dades personals nom茅s seran mantinguts de manera que es permeti la identificaci贸 de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament. Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat. Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament ser脿 responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen. Categories de dades personals Les categories de dades que es tracten a Hostal La Lluna s贸n 煤nicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD. Base legal per al tractament de les dades personals La base legal per al tractament de les dades personals 茅s el consentiment. Hostal La Lluna es compromet a demanar el consentiment expr茅s i verificable del Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins espec铆fics. L'Usuari tindr脿 dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Ser脿 tan f脿cil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionar脿 l'煤s del lloc web.
En les ocasions en qu猫 l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a trav茅s de formularis per realitzar consultes, sol路licitar informaci贸 o per motius relacionats
amb el contingut del lloc web, se li informar脿 en cas que la formalitzaci贸 d'algun d'ells sigui obligat貌ria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per
el correcte desenvolupament de l'operaci贸 realitzada.
Fins del tractament a qu猫 es destinen les dades personals
Les dades personals s贸n recollides i gestionats per Hostal La Lluna amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc
Web i l'Usuari o el manteniment de la relaci贸 que s'estableixi en els formularis que aquest 煤ltim ompli o per atendre una sol路licitud o consulta.
Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalitzaci贸, operativa i estad铆stica, i activitats pr貌pies de l'objecte social de Hostal La
Lluna, aix铆 com per a l'extracci贸, emmagatzematge de dades i estudis de m脿rqueting per adequar al Contingut ofert a l'Usuari, aix铆 com millorar la qualitat,
funcionament i navegaci贸 pel Lloc Web.
En el moment en qu猫 s'obtinguin les dades personals, s'informar脿 a l'Usuari sobre el fi o fins espec铆fics del tractament a qu猫 es destinaran les dades
personals, 茅s a dir, de l'煤s o usos que es donar脿 a la informaci贸 recopilada.
Per铆odes de retenci贸 de les dades personals
Les dades personals nom茅s seran retinguts durant el temps m铆nim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, 煤nicament durant el seg眉ent termini: 5
anys, o fins que l'Usuari sol路liciti la seva supressi贸.
En el moment en qu猫 s'obtinguin les dades personals, s'informar脿 a l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan aix貌 no
sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l'Usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en qu猫 s'obtinguin les dades personals, s'informar脿 a l'Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris dels
dades personals.
Dades personals de menors d'edat
Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, nom茅s els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals de forma l铆cita per Hostal La Lluna. Si es tracta d'un menor de 14 anys, ser脿 necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i
aquest sol es considerar脿 l铆cit en la mesura en qu猫 els mateixos ho hagin autoritzat.
Secret i seguretat de les dades personals
En les ocasions en qu猫 l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a trav茅s de formularis per realitzar consultes, sol路licitar informaci贸 o per motius relacionats
amb el contingut del lloc web, se li informar脿 en cas que la formalitzaci贸 d'algun d'ells sigui obligat貌ria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per
el correcte desenvolupament de l'operaci贸 realitzada.
Fins del tractament a qu猫 es destinen les dades personals
Les dades personals s贸n recollides i gestionats per Hostal La Lluna amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc
Web i l'Usuari o el manteniment de la relaci贸 que s'estableixi en els formularis que aquest 煤ltim ompli o per atendre una sol路licitud o consulta.
Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalitzaci贸, operativa i estad铆stica, i activitats pr貌pies de l'objecte social de Hostal La
Lluna, aix铆 com per a l'extracci贸, emmagatzematge de dades i estudis de m脿rqueting per adequar al Contingut ofert a l'Usuari, aix铆 com millorar la qualitat,
funcionament i navegaci贸 pel Lloc Web.
En el moment en qu猫 s'obtinguin les dades personals, s'informar脿 a l'Usuari sobre el fi o fins espec铆fics del tractament a qu猫 es destinaran les dades
personals, 茅s a dir, de l'煤s o usos que es donar脿 a la informaci贸 recopilada.
Per铆odes de retenci贸 de les dades personals
Les dades personals nom茅s seran retinguts durant el temps m铆nim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, 煤nicament durant el seg眉ent termini: 5
anys, o fins que l'Usuari sol路liciti la seva supressi贸.
En el moment en qu猫 s'obtinguin les dades personals, s'informar脿 a l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan aix貌 no
sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l'Usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en qu猫 s'obtinguin les dades personals, s'informar脿 a l'Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris dels
dades personals.
Dades personals de menors d'edat
Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, nom茅s els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals de forma l铆cita per Hostal La Lluna. Si es tracta d'un menor de 14 anys, ser脿 necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i
aquest sol es considerar脿 l铆cit en la mesura en qu猫 els mateixos ho hagin autoritzat.
Secret i seguretat de les dades personals
de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l'Usuari hagi retirat la seva
consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu leg铆tim per continuar amb el
mateix; les dades personals hagin estat tractats il铆citamentemente; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligaci贸 legal, o les dades
personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informaci贸 a un menor de 14 anys. A m茅s de suprimir els
dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicaci贸, ha d'adoptar mesures raonables per informar
als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol路licitud de l'interessat de supressi贸 de qualsevol enlla莽 a aquestes dades personals.
Dret a la limitaci贸 del tractament: 脡s el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari t茅 dret a obtenir la
limitaci贸 del tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals, el tractament sigui il路l铆cit, el Responsable del tractament ja no necessiti les dades
personals, per貌 l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions, i quan l'Usuari s'hagi oposat al tractament. Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s'efectu茂 per mitjans automatitzats, l'Usuari tindr脿 dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'煤s com煤 i lectura mec脿nica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui t猫cnicament possible, el Responsable del tractament transmetr脿 directament les dades a aquest altre responsable. Dret d'oposici贸: 脡s el dret de l'Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de car脿cter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Hostal La Lluna. Dret a no ser a no ser objecte d'una decisi贸 basada 煤nicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboraci贸 de perfils: 脡s el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisi贸 individualitzada basada 煤nicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboraci贸 de perfils, existent llevat que la legislaci贸 vigent estableixi el contrari. Aix铆 doncs, l'Usuari podr脿 exercitar els seus drets mitjan莽ant comunicaci贸 escrita dirigida al Responsable del tractament amb la refer猫ncia "RGPDwww.hostallalluna.es", especificant: Nom, cognoms de l'Usuari i c貌pia del DNI. En els casos en qu猫 s'admeti la representaci贸, ser脿 tamb茅 necess脿ria la identificaci贸 pel mateix mitj脿 de la persona que representa a l'Usuari, aix铆 com el document acreditatiu de la representaci贸. La fotoc貌pia del DNI podr脿 ser substitu茂da, per qualsevol altre mitj脿 v脿lid en dret que acrediti la identitat.
Petici贸 amb els motius espec铆fics de la sol路licitud o informaci贸 a la qual es vol accedir. Domicili a efecte de notificacions. Data i signatura del sol路licitant. Tot document que acrediti la petici贸 que formula. Aquesta sol路licitud i tot altre document adjunt podr脿 enviar-se a la seg眉ent direcci贸 i / o correu electr貌nic: Adre莽a postal: carrer d'avall, 52 08350 Arenys de Mar Barcelona Correu electr貌nic: info@hostallalluna.es Enlla莽os a llocs web de tercers El lloc web pot incloure enlla莽os o enlla莽os que permeten accedir a p脿gines web de tercers diferents de Hostal La Lluna, i que per tant no s贸n operats per Hostal La Lluna. Els titulars d'aquests llocs web de disposar de les seves pr貌pies pol铆tiques de protecci贸 de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables de les seves propis fitxers i de les seves pr貌pies pr脿ctiques de privacitat. Reclamacions davant l'autoritat de control En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracci贸 de la normativa vigent en la forma en qu猫 s'estan tractant les seves dades personals, tindr脿 dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamaci贸 davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat en el qual tingui la resid猫ncia habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracci贸. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control 茅s l'Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades (http://www.agpd.es). Acceptaci贸 i canvis en aquesta pol铆tica de privacitat Cal que l'Usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les condicions sobre la protecci贸 de dades de car脿cter personal contingudes en aquesta Pol铆tica de Privadesa, aix铆 com que accepti el tractament de les seves dades personals perqu猫 el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'煤s del lloc web implica l'acceptaci贸 de la Pol铆tica de Privacitat del mateix. Hostal La Lluna es reserva el dret a modificar la seva Pol铆tica de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Pol铆tica de Privacitat seran notificats de forma expl铆cita a l'Usuari. Aquesta pol铆tica de privacitat va ser actualitzada el dia 5 de febrer 2019 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de
abril de 2016, relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulaci贸 d'aquestes dades (RGPD). V. POL脥TICA DE COOKIES L'acc茅s a aquest lloc web pot implicar la utilitzaci贸 de cookies. Les cookies s贸n petites quantitats d'informaci贸 que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perqu猫 el servidor recordi certa informaci贸 que posteriorment i 煤nicament el servidor que la va implementar llegir脿. Les cookies faciliten la navegaci贸, la fan m茅s amigable, i no malmeten el dispositiu de navegaci贸. La informaci贸 recollida a trav茅s de les galetes pot incloure la data i hora de visites al lloc web, les p脿gines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i despr茅s del mateix. No obstant aix貌, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el n煤mero de tel猫fon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitj脿 de contacte personal. Cap cookie pot extreure informaci贸 del disc dur de l'usuari o robar informaci贸 personal. L'煤nica manera que la informaci贸 privada de l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie 茅s que l'usuari doni personalment aquesta informaci贸 al servidor.
Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els ser脿 d'aplicaci贸 la Pol铆tica de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilitzaci贸 de les mateixes ser脿 necessari el consentiment de l'Usuari. Aquest consentiment s'ha de comunicar, basant-se una tria aut猫ntica, ofert mitjan莽ant una decisi贸 afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat. galetes pr貌pies S贸n aquelles galetes que s贸n a l'ordinador o dispositiu de l'Usuari i gestionades exclusivament per Hostal La Lluna per al millor funcionament del Lloc Web. La informaci贸 que es recull s'empra per millorar la qualitat del lloc web i el seu contingut i la seva experi猫ncia com a Usuari. Aquestes galetes permeten recon猫ixer a l'Usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir-continguts que s'ajustin a les seves prefer猫ncies. La (s) entitat (茅s) encarregada (s) del subministrament de cookies podr脿 (n) cedir aquesta informaci贸 a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informaci贸 per a aquestes entitats. Galetes de xarxes socials Hostal La Lluna incorpora connectors de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta ra贸, les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l'Usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seves pr貌pies pol铆tiques de protecci贸 de dades i de cookies, sent ells
mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pr貌pies pr脿ctiques de privacitat. L'Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre
aquestes galetes i, si escau, del tractament de les seves dades personals. 脷nicament a t铆tol informatiu s'indiquen a continuaci贸 els enlla莽os en els quals es poden
consultar aquestes pol铆tiques de privacitat i / o de galetes:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Desactivar, rebutjar i eliminar galetes
L'usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes -total o parcialment- instal路lades en el seu dispositiu mitjan莽ant la configuraci贸 del seu navegador (entre els
que es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d'un
navegador d'Internet a un altre. En conseq眉猫ncia, l'Usuari ha d'anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que utilitzeu. al
cas que rebutgi l'煤s de cookies -total o parcialment- podr脿 seguir utilitzant el Lloc Web, si b茅 podr脿 tenir limitada la utilitzaci贸 d'algunes de les
prestacions del mateix.
Canvis en la Pol铆tica de Cookies
脡s possible que la Pol铆tica de Cookies del lloc web canvi茂 o s'actualitzi, per aix貌 茅s recomanable que l'Usuari revisi aquesta pol铆tica cada vegada que accedeixi al Lloc
Web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per qu猫 fem servir les galetes.
VI. POL脥TICA D'ENLLA脟OS
S'informa que el lloc web de Hostal La Lluna posa o pot posar a disposici贸 dels Usuaris mitjans d'enlla莽 (com, entre d'altres, links, banners, botons),
directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.
La instal路laci贸 d'aquests enlla莽os, directoris i motors de cerca al lloc web t茅 per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i acc茅s a la informaci贸
disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanaci贸 o invitaci贸 per a la visita dels mateixos.
Hostal La Lluna no ofereix ni comercialitza per si ni per mitj脿 de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enlla莽ats.
Aix铆 mateix, tampoc garantir脿 la disponibilitat t猫cnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitj脿
dels enlla莽os.
Hostal La Lluna en cap cas revisar脿 o controlar脿 el contingut d'altres llocs web, aix铆 com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis,
continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enlla莽ats.
Hostal La Lluna no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l'acc茅s, 煤s, qualitat o licitud dels continguts,
comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Hostal La Lluna i que siguin enlla莽ats en aquest Lloc Web.
L'usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una p脿gina web d'un altre, diferent, lloc web al lloc web de Hostal La Lluna haur脿 de saber que:
No es permet la reproducci贸 -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del lloc web sense autoritzaci贸 expressa de Hostal La Lluna.
No es permet tampoc cap manifestaci贸 falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de Hostal La Lluna, ni sobre els Continguts i / o Serveis d'aquest.
A excepci贸 de l'hipervincle, el lloc web en qu猫 s'estableixi dit hiperenlla莽 no contindr脿 cap element, d'aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel路lectual per l'ordenament jur铆dic espanyol, llevat autoritzaci贸 expressa de Hostal La Lluna. L'establiment de l'hipervincle no implicar脿 l'exist猫ncia de relacions entre Hostal La Lluna i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptaci贸 de Hostal La Lluna dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa. VII. PROPIETAT INTEL路LECTUAL I INDUSTRIAL Hostal La Lluna per si o com a part cession脿ria, 茅s titular de tots els drets de propietat intel路lectual i industrial del lloc web, aix铆 com dels elements continguts en el mateix (a t铆tol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, 脿udio, v铆deo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecci贸 de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, acc茅s i 煤s, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel路lectual per l'ordenament jur铆dic espanyol, ser脿 d'aplicaci贸 tant la normativa espanyola i comunit脿ria en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la mat猫ria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel路lectual, queden expressament prohibides la reproducci贸, la distribuci贸 i la comunicaci贸 p煤blica, inclosa la seva modalitat de posada a disposici贸, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta p脿gina web, amb fins comercials, en qualsevol
suport i per qualsevol mitj脿 t猫cnic, sense l'autoritzaci贸 de Hostal La Lluna.
En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violaci贸 dels drets de protecci贸 de la propietat
intel路lectual, haur脿 de comunicar immediatament a Hostal La Lluna a trav茅s de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACI脫 GENERAL d'aquest Av铆s
Legal i condicions generals d'煤s.
VIII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACI脫 APLICABLE I JURISDICCI脫
Hostal La Lluna es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necess脿ries per a la utilitzaci贸 indeguda del Lloc Web i Continguts, o per
l'incompliment de les presents Condicions.
La relaci贸 entre l'Usuari i Hostal La Lluna es regir脿 per la normativa vigent i d'aplicaci贸 en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controv猫rsia en relaci贸 a la
interpretaci贸 i / o a l'aplicaci贸 d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicci贸 ordin脿ria sotmetent-se als jutges i tribunals que
corresponguin conforme a dret.
Darrera modificaci贸: 5 de febrer 2019