AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB
www.hostallalluna.es
I. INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure d'informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11
de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web:
La titularitat d'aquest lloc web, www.hostallalluna.es, (en endavant, lloc web) l'ostenta: HOSTAL LA LLUNA D'ARENYS S.L., proveïda de NIF: B64559941 i
inscrita en: Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades registrals: Tom 39772, Foli 125, Full B 354.663 inscripció 1, el representant és: Jose
Antonio Luna Castellon, i dades del qual són:
direcció:
carrer d'avall, 52
08350 Arenys de Mar
Barcelona
Telèfon de contacte: 937959788
Fax: INFO@HOSTALLALLUNA.ES
E-mail de contacte: info@hostallalluna.es
II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS
L'objecte de les condicions: El lloc web
L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (en endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc Web. A l'efecte de les presents
Condicions s'entendrà com a lloc web: l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de
navegació, i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l'arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o
PER MODIFICAR EL MODEL
Utilitza el formulari de l'esquerra per omplir el model.
recursos en línia que, si s'escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).
Hostal La Lluna es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i
Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Hostal La Lluna pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar
qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc Web o l'accés als mateixos.
L'accés al Lloc Web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat el Usuari. La utilització d'algun dels continguts o serveis del lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l'usuari. l'Usuari L'accés, la navegació i ús del lloc web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l'Usuari i Hostal La Lluna, com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d'Usuari, per la que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web. El lloc web de Hostal La Lluna proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: Un ús de la informació, Continguts i / o Serveis i dades ofertes per Hostal La Lluna sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Hostal La Lluna per a l'accés a certs continguts o Serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l'Usuari notificar de forma immediata a Hostal La Lluna sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Hostal La Lluna es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Hostal La Lluna no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.
El fet d'accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Hostal La Lluna i l'Usuari. L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Hostal La Lluna no es dirigeix ​​a menors d'edat. Hostal La Lluna declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit. III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT Hostal La Lluna no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Hostal La Lluna farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas Hostal La Lluna serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Hostal La Lluna tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer. IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES Hostal La Lluna es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides. Lleis que incorpora aquesta política de privacitat Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents: El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE). Identitat del responsable del tractament de les dades personals El document es va redactant en funció de les teves respostes: s'afegeixen o s'eliminen articles, es modifiquen paràgrafs, es canvien paraules ... En acabar, rebràs el document de forma immediata i gratuïta en els formats Word i PDF. Llavors podràs obrir el document Word per modificar-lo i tornar a utilitzar com i quan vulguis. OK El responsable del tractament de les dades personals recollides a Hostal La Lluna és: HOSTAL LA LLUNA D'ARENYS S.L., proveïda de NIF: B64559941 i inscrita en: Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades registrals: Tom 39772, Foli 125, Full B 354.663 inscripció 1, el representant és: Jose Antonio Luna Castellon (en endavant, també responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents: direcció: carrer d'avall, 52 08350 Arenys de Mar Barcelona Telèfon de contacte: 937959788 Fax: INFO@HOSTALLALLUNA.ES E-mail de contacte: info@hostallalluna.es Delegat de Protecció de Dades (DPD) El Delegat de Protecció de Dades (DPD, o DPO per les sigles en anglès) és l'encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la qual es troba subjecta Hostal La Lluna. L'usuari pot contactar amb el DPD designat pel Responsable del tractament utilitzant les dades de contacte: ________. Registre de dades de caràcter personal Les dades personals recollides per Hostal La Lluna, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades que es pot
consultar al lloc web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Hostal La Lluna i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Principis aplicables al tractament de les dades personals El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 del RGPD: Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals. Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims. Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats. Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats. Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament. Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat. Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen. Categories de dades personals Les categories de dades que es tracten a Hostal La Lluna són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD. Base legal per al tractament de les dades personals La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Hostal La Lluna es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable del Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del lloc web.
En les ocasions en què l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats
amb el contingut del lloc web, se li informarà en cas que la formalització d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per
el correcte desenvolupament de l'operació realitzada.
Fins del tractament a què es destinen les dades personals
Les dades personals són recollides i gestionats per Hostal La Lluna amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc
Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.
Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de Hostal La
Lluna, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat,
funcionament i navegació pel Lloc Web.
En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades
personals, és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.
Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 5
anys, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.
En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no
sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l'Usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris dels
dades personals.
Dades personals de menors d'edat
Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals de forma lícita per Hostal La Lluna. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i
aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.
Secret i seguretat de les dades personals
En les ocasions en què l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats
amb el contingut del lloc web, se li informarà en cas que la formalització d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per
el correcte desenvolupament de l'operació realitzada.
Fins del tractament a què es destinen les dades personals
Les dades personals són recollides i gestionats per Hostal La Lluna amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc
Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.
Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de Hostal La
Lluna, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat,
funcionament i navegació pel Lloc Web.
En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades
personals, és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.
Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 5
anys, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.
En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no
sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l'Usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris dels
dades personals.
Dades personals de menors d'edat
Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals de forma lícita per Hostal La Lluna. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i
aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.
Secret i seguretat de les dades personals
de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l'Usuari hagi retirat la seva
consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el
mateix; les dades personals hagin estat tractats ilícitamentemente; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal, o les dades
personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir els
dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables per informar
als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la
limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals, el tractament sigui il·lícit, el Responsable del tractament ja no necessiti les dades
personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions, i quan l'Usuari s'hagi oposat al tractament. Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable. Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Hostal La Lluna. Dret a no ser a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari. Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència "RGPDwww.hostallalluna.es", especificant: Nom, cognoms de l'Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir. Domicili a efecte de notificacions. Data i signatura del sol·licitant. Tot document que acrediti la petició que formula. Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic: Adreça postal: carrer d'avall, 52 08350 Arenys de Mar Barcelona Correu electrònic: info@hostallalluna.es Enllaços a llocs web de tercers El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Hostal La Lluna, i que per tant no són operats per Hostal La Lluna. Els titulars d'aquests llocs web de disposar de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables de les seves propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. Reclamacions davant l'autoritat de control En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat en el qual tingui la residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es). Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat Cal que l'Usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del lloc web implica l'acceptació de la Política de Privacitat del mateix. Hostal La Lluna es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat seran notificats de forma explícita a l'Usuari. Aquesta política de privacitat va ser actualitzada el dia 5 de febrer 2019 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de
abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). V. POLÍTICA DE COOKIES L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació. La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites al lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada de l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor.
Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d'aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l'Usuari. Aquest consentiment s'ha de comunicar, basant-se una tria autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat. galetes pròpies Són aquelles galetes que són a l'ordinador o dispositiu de l'Usuari i gestionades exclusivament per Hostal La Lluna per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s'empra per millorar la qualitat del lloc web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes galetes permeten reconèixer a l'Usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir-continguts que s'ajustin a les seves preferències. La (s) entitat (és) encarregada (s) del subministrament de cookies podrà (n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats. Galetes de xarxes socials Hostal La Lluna incorpora connectors de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l'Usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells
mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L'Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre
aquestes galetes i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s'indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden
consultar aquestes polítiques de privacitat i / o de galetes:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Desactivar, rebutjar i eliminar galetes
L'usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els
que es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d'un
navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'Usuari ha d'anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que utilitzeu. al
cas que rebutgi l'ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les
prestacions del mateix.
Canvis en la Política de Cookies
És possible que la Política de Cookies del lloc web canviï o s'actualitzi, per això és recomanable que l'Usuari revisi aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc
Web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per què fem servir les galetes.
VI. POLÍTICA D'ENLLAÇOS
S'informa que el lloc web de Hostal La Lluna posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre d'altres, links, banners, botons),
directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.
La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació
disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
Hostal La Lluna no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà
dels enllaços.
Hostal La Lluna en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis,
continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.
Hostal La Lluna no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts,
comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Hostal La Lluna i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.
L'usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web al lloc web de Hostal La Lluna haurà de saber que:
No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del lloc web sense autorització expressa de Hostal La Lluna.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de Hostal La Lluna, ni sobre els Continguts i / o Serveis d'aquest.
A excepció de l'hipervincle, el lloc web en què s'estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d'aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de Hostal La Lluna. L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre Hostal La Lluna i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Hostal La Lluna dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa. VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Hostal La Lluna per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol
suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Hostal La Lluna.
En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat
intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a Hostal La Lluna a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís
Legal i condicions generals d'ús.
VIII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Hostal La Lluna es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per
l'incompliment de les presents Condicions.
La relació entre l'Usuari i Hostal La Lluna es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la
interpretació i / o a l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que
corresponguin conforme a dret.
Darrera modificació: 5 de febrer 2019